Hvilke undersøkelser har vi tilgang til, og hva er de til?

En av gledene med Motivati er at vi kan dele undersøkelser som kan være nyttig for flere, uten at vi tar ekstra betalt for det. Her er en kort forklaring til de ulike undersøkelsene vi har i Motivati.

Undersøkelsene og deres innhold kan du finne i menyen "undersøkelser" som administrator. Bla deg ned i listen/mappene og klikk på den undersøkelsen du ønsker å se innholdet til. Når du har klikket på en undersøkelse, kan du klikke på de ulike "skjemaene" for å få frem spørsmålene. 

PS: Spørsmålene som ligger i medarbeidersamtalen (Motivasjonsanalysen™ + tilfredshet) vil ikke vises, men du kan se tilleggsspørsmålene. For å se spørsmålene i medarbeidersamtalen kan du høyreklikke på undersøkelsen, og trykke "forhåndsvis hele undersøkelsen". 


Ønsker du å gjøre endringer i en undersøkelse, kan du lese mer her.

Medarbeidersamtalen 

Medarbeidersamtalen består av 2 deler: Motivasjonsanalysen™ og tilleggsspørsmål. Den har som hensikt å danne grunnlag for medarbeidersamtalen og gi deg den innsikten du trenger for å få en god og relevant samtale. Dette gjør det lettere for deg som leder å forstå, avklare forventinger og sette tiltak og mål for videre leveranser. Denne sendes kun ut åpent. 

Du kan lese mer om medarbeidersamtalen og Motivasjonsanalysen™ her

Oppfølging av Nyansatte

I Motivati har du tilgang til flere undersøkelser som egner seg til oppfølging av nyansatte. 

  • 2 ukers oppfølging 
  • 30 dagers oppfølging 
  • Motivasjonsanalysen™ for nyansatte (90 dager)
  • 60 dagers/5 måneder oppfølging 

Motivasjonsanalysen™ for nyansatte er samme undersøkelse som medarbeidersamtalen, men har andre tilleggsspørsmål som egner seg bedre til en nyansatt. 

Hvis du ønsker å lese mer om hvordan vi anbefaler oppbyggingen av oppfølgingen kan du lese mer her: 

Sluttsamtale

I Motivati har du tilgang til en undersøkelse som heter "sluttsamtale v.20". Denne inneholder spørsmål som egner seg godt for å få innsikt i hvordan den ansatte har hatt det i arbeidsforholdet og hva som kan forbedres. Underlaget kan brukes i en avslutningssamtale for både læring og avklaringer. 

Trivselsundersøkelse 

Hensikten med denne undersøkelsen er å kartlegge og få innsikt i viktige arbeidsmiljø- og trivselsfaktorer i organisasjonen. Det vil gjøre det enkelt å identifisere hvor man er gode, og hvor det er utviklingspotensialer. 

Undersøkelsen består av 70 spørsmål og er delt inn i 4 hovedområder. Det gjør det enkelt for medarbeider å svare, og enkelt for leder/HR å analysere i ettertid. Denne sendes som oftest ut anonymt, men kan også sendes ut åpent for de som ønsker. 

Ønsker du å kartlegge det fysiske arbeidsmiljøet i større grad, har vi en egen undersøkelse for det (se lenger ned). 

Temperaturmåler 

Hensikten med en temperaturmåler er å kartlegge trivsel og engasjement i organisasjonen. Det er kort undersøkelse på ca. 10 spørsmål som innsikt i hvordan de ansatte har det på jobb. Disse undersøkelsene kan gjerne kjøres litt hyppigere for å få en oversikt over utviklingen. Også et fint supplement til medarbeidersamtalen, enten som en åpen undersøkelse med en eventuell dialog i ettertid, eller som en anonym utsendelse. Svarene kan analyseres i ettertid og man kan sammenligne resultatene fra gang til gang. 

Hjemmekontor

Denne undersøkelsen er også en temperaturmåler, men tilpasset til de som sitter på hjemmekontor. Undersøkelsen har litt flere spørsmål enn den vanlige temperaturmåleren og inneholder også spørsmål om fysisk arbeidsmiljø. Denne kan sendes ut både anonymt og åpent, men her anbefaler vi åpent. Det vil være store variasjoner på hvordan hver enkelt opplever hjemmekontor, og det vil være en fordel for leder å vite hvor man eventuelt må justere eller finne andre løsninger. 

Egenevaluering leder

Denne undersøkelsen er tenkt som et utgangspunkt for individuell dialog om utvikling av lederskap, men også for å kartlegge et samlet bilde av hvor lederne melder at de har forbedringsrom i lederskapet sitt. Undersøkelsen kan sendes åpen eller anonymt, avhengig av hva hensikten er.

Undersøkelsen har blant annet vært brukt som ledd i lederutviklingsprogram, med undersøkelser før, under og etter programmet, støttet av individuelle samtaler med refleksjon over svarene. Det har vært nyttig å se hvordan lederne har endret synet på sitt eget lederskap gjennom programmet.

Teamutvikling

Hensikten med denne undersøkelsen, er å gi teamet et utgangspunkt for diskusjoner om forebringinger i samspillet, slik at mulighetene for gode leveranser blir best mulig. Vi anbefaler at undersøkelsen sendes ut åpent, slik at det blir lettere å sjekke ut hva som ligger bak svarene hvis er behov for det. Å bruke åpne undersøkelser er en fin måte å trene teamet i at det er vanlig og ufarlig å ha sitt eget ståsted.

Er det utfordringer i teamet, kan det være klokt at diskusjonen blir støttet av en utenfor teamet som hjelper til med å holde søkelyset på forbedring, økt forståelse for hverandres synspunkt og behovet for åpen og respektfull tone.

Risiko og sikkerhet 

Denne undersøkelsen har som hensikt å kartlegge hvilken kunnskap de ansatte har om HMS - risiko og sikkerhet, i organisasjonen. Ikke for å ta noen, men for å få en oversikt over hvor ledelsen eventuelt må informere eller bli flinkere til å informere om. Har man særlig fokus på HMS kan denne være aktuell. Kan sendes ut både åpen og anonym. 

Fysisk arbeidsmiljø 

En undersøkelse som kartlegger det fysiske arbeidsmiljøet og har som hensikt å gi innsikt i om arbeidsplassen oppfyller medarbeidernes ønsker og behov. Denne kan også sendes ut åpen eller anonym.